Beskyttelse af havmiljøet

  • ET SÅRBART ØKOSYSTEM

    Jammerbugt har en høj biodiversitet og et meget varieret havmiljø. Det gør farvandet til en god fiskeplads. Men økosystemet er også yderst sårbart overfor trawlfiskeri med bundslæbende redskaber som bomtrawl og flyshooting. Disse redskaber anvendes ikke af fiskerne i Thorupstrand, men af andre fartøjer, der kommer sejlende hertil langvejs fra. Fiskerne i Thorupstrand observerer hvordan fiskebestande og liv i havet forandres, når særligt de store hollandske bomtrawlere i dagevis har gravet bunden op med deres tunge fangstredsredskaber – som en landmand, der har pløjet en mark.

SKAGERRAK OG JAMMERBUGT

Skagerrak er et af Danmarks mest varierede farvande med en stor biodiversitet. Her mødes de salte strømme fra Atlanterhavet med de ferske strømme fra Østersøen og de baltiske floder. Det skaber et særdeles produktivt økosystem.
Bunddybden varierer meget. Langs kysten er der lave sandrevler, mens der længere ude er en mosaik af bundtyper, herunder kalkbund, sandbund, limstensklipper med tangskove og stenrev med blødkoraller. Omkring 30 sømil (60 km) fra kysten begynder det at gå stejlt nedad mod den 800 meter dybe Norske Rende.
Jammerbugt er fuld af liv. Tangplanter, plankton, bløde koraller, snegle, muslinger, orme, vandlopper, rejer og krebsdyr, og mange forskellige arter fisk lever her og udgør en såkaldt biotop. Alene de forskellige slags plankton udgør et ufatteligt komplekst økosystem af  mikroskopisk liv. Smådyrene danner grundlag for fødekæderne for de større dyr – herunder torsk, rødspætter og andre værdifulde fiskearter.
Se undervandsfotos af havbunden i Jammerbugt her. Billederne er taget af Klaus Thymann og udgivet i The Guardian.
2020_ThorupStrand_HabitatMapping__DSC9045

HAVBIOLOGER OG FISKERE SAMARBEJDER

Gennem projektet ’Jammerbugt i Balance’ samarbejder fiskerne i Thorupstrand med havbiologer fra DTU Aqua. Formål er at analysere, hvordan forskellige fangstredskaber påvirker havbunden og økosystemet. Projektet har vist, at de naturskånsomme redskaber som bruges af fiskerne i Thorupstrand har en langt mindre ødelæggende effekt end fiskeri med bomtrawl og flyshooting. Se rapporter i boksen nedenfor. For fiskerne i Thorupstrand er det vigtigt at have denne videnskabelige dokumentation for, at deres fiskeri er naturskånsomt. For havbiologerne er det afgørende at vide, hvilke former for fiskeri de kan anbefale, når formålet er at beskytte naturen.
Fiskeri med garn kan godt lokke sæler, fugle og marsvin til, som spiser de fangede fisk, hvorved de selv risikerer at blive fanget i garnet. Men den afgørende forskel på stordriftsfiskeri med bomtrawl og det naturskånsomme fiskeri er, at trawlfiskeriet ødelægger hele økosystemet, fødekæderne og livsgrundlagt for alt liv i et farvand. Det naturskånsomme fiskeri finder sted i balance med havets økosystem – havmiljøets arter og dermed biodiversiteten er sikret til fremtiden.
JAMMERBUGT I BALANCE

‘Jammerbugt i Balance’ er et femårigt projekt støttet af Veluxfoundations. Projektets vision er, at havfiskeriet i Jammerbugt bliver et mønstereksempel på, hvordan det naturskånsomme fiskeri fra et bæredygtigt kystsamfund kan fremme et hav i balance. Projektet vil vise, at der findes et alternativ til den aktuelle udvikling af et stadig mere hårdhændet fiskeri med bundslæbende redskaber, der vinder frem over store dele af verden, men er ude af balance med havets natur. Læs mere om projektet her og følg projektets resultater her.

Rapporter fra DTU Aqua:

“Habitatpåvirkningen fra fiskerier med aktive redskaber med bundkontakt i Jammerbugt i perioden 2015-2019” af Ole Ritzau Eigaard og Jeppe Olsen, den 13-03-2020.

“Fiskeriet fra Thorupstrand Forvaltning af kvoter samt redskaber, både og fiskepladser” af Erik Hoffmann 2016

“A comparison of the coastal fishery from Thorupstrand to the conventional bottom trawl fishery with focus on environmental impact af Iben Rathje, Ole Eigaard and Erik Hoffmann 2011

Naturskånsomt fiskeri

KORTLÆGNING AF HAVBUNDEN

Der findes ingen officielle, detaljerede kort over havbunden i Jammerbugt. Det er stadig et meget ukendt og udokumenteret havområde.
Men de lokale fiskere i Thorupstrand har fisket i Jammerbugt i generationer og kender havbunden som deres egen have. Gode fiskesteder, rev og særlige bundtyper har fået lokale navne og er blevet overleveret fra far til søn i århundreder. Da søkort på stof og papir blev tilgængelige, indtegnede fiskerne deres kendskab til rev, og denne lokale viden bruges stadig. Biologerne fra DTU Aqua og Thorupstrandfiskerne har gennem fælles workshops og ved hjælp af fiskernes kort udpeget steder i Jammerbugt, som skal undersøges nærmere af havbiologerne. Desuden er der blevet lavet ét samlet digitaliseret kort, som skal bruges til at dokumentere hvordan hhv. bomtrawlfiskeriet og det naturskånsomme fiskeri påvirker havbunden. Se kortet her. Kortene viser mosaikker af forskellige naturtyper (også kaldet habitater og biotoper) i området.
Ved hjælp af undervandsdroner, dykkere med undervandskameraer og sidescan-sonar (udstyr til at opmåle havbunden) er udforskningen af havbunden i Jammerbugt langsomt gået i gang. Det er dyrt og besværligt at kortlægge, hvad der gemmer sig under havets overflade. Men kendskab til havets rigdomme er afgørende for, at vi kan beskytte havmiljøet i fremtiden.
Film og undervandsfotos er blevet lavet i samarbejde med Lighthouse Foundation og fotograf Klaus Thymann.

DTU Aquas digitaliserende kort over havbunden i Jammerbugt:

Se havbiologerne fra DTU Aqua opmåle med sidescan-sonar i Jammerbugt:

Film fra Lighthouse Foundation om Jammerbugtens havmiljø:

LÆS MERE: