Beskyttelse af havmiljøet

  • ET SÅRBART ØKOSYSTEM

    Jammerbugt har en høj biodiversitet og et meget varieret havmiljø. Det gør farvandet til en god fiskeplads. Men økosystemet er også yderst sårbart overfor trawlfiskeri med bundslæbende redskaber som bomtrawl og flyshooting. Disse redskaber anvendes ikke af fiskerne i Thorupstrand, men af andre fartøjer, der kommer sejlende hertil langvejs fra. Fiskerne i Thorupstrand observerer hvordan fiskebestande og liv i havet forandres, når særligt de store hollandske bomtrawlere i dagevis har skrabet bunden med deres tunge fangstredsredskaber – som en landmand, der har pløjet en mark.

SKAGERRAK OG JAMMERBUGT

Skagerrak er et af Danmarks mest varierede farvande med en stor biodiversitet. Her mødes de salte strømme fra Atlanterhavet med de ferske strømme fra Østersøen og de baltiske floder. Det skaber et særdeles produktivt økosystem.
Bunddybden varierer meget. Langs kysten er der lave sandrevler, mens der lidt længere ude er blandt andet kalkbund, limstensklipper, tangskove, stenrev og blødkoraller – og pludselig går det stejlt ned til den 800 meter dybe Norske Rende.
Her er masser af liv. Tangplanter, plankton, bløde koraller, snegle, muslinger, orme, vandlopper, rejer og krebsdyr, og mange forskellige arter fisk lever her. Smådyrene danner grundlag for fødekæderne for torsk, rødspætter og andre værdifulde fiskearter.
Se undervandsfotos af havbunden i Jammerbugt her. Billederne er taget af Klaus Thymann og udgivet i The Guardian.
Skærmbillede 2021-03-16 kl. 20.34.49

HAVBIOLOGER OG FISKERE SAMARBEJDER

Gennem projektet ’Jammerbugt i Balance’ samarbejder fiskerne i Thorupstrand med havbiologer fra DTU Aqua. Formål er at analysere, hvordan forskellige fangstredskaber påvirker havbunden og økosystemet. Projektet har vist, at de naturskånsomme redskaber som bruges af fiskerne i Thorupstrand har en langt mindre ødelæggende effekt end fiskeri med bomtrawl og flyshooting. For fiskerne i Thorupstrand er det vigtigt at have denne videnskabelige dokumentation på, at deres fiskeri er naturskånsomt. For havbiologerne er det afgørende at vide, hvilke former for fiskeri de kan anbefale, når formålet er at beskytte naturen.
Det naturskånsomme fiskeri kan ikke sige sig helt fri fra at påvirke naturen negativt. Særligt nogle havpattedyr og fugle kan risikere at komme til skade eller blive fanget som bifangst. Men den afgørende forskel på stordriftsfiskeri med bomtrawl og det naturskånsomme fiskeri er, at trawlfiskeriet ødelægger hele økosystemet, fødekæderne og livsgrundlagt for alt liv i et farvand. Det naturskånsomme fiskeri finder sted i balance med havets økosystem – havmiljøets arter og dermed biodiversiteten er sikret til fremtiden.
JAMMERBUGT I BALANCE

‘Jammerbugt i Balance’ er et femårigt projekt støttet af Veluxfoundations. Projektets vision er, at havfiskeriet i Jammerbugt bliver et mønstereksempel på, hvordan det naturskånsomme fiskeri fra et bæredygtigt kystsamfund kan fremme et hav i balance. Projektet vil vise, at der findes et alternativ til den aktuelle udvikling af et stadig mere hårdhændet fiskeri med bundslæbende redskaber, der vinder frem over store dele af verden, men er ude af balance med havets natur.

Læs mere om projektet her og følg projektets resultater her.

Skærmbillede 2021-03-10 kl. 13.12.44

KORTLÆGNING AF HAVBUNDEN

Der findes ingen officielle, detaljerede kort over havbunden i Jammerbugt. Det er stadig et meget ukendt og udokumenteret havområde.
Men de lokale fiskere i Thorupstrand har fisket i Jammerbugt i generationer og kender havbunden som deres egen have. Viden om gode fiskesteder, rev og særlige bundtyper er blevet overleveret fra far til søn i århundreder. Da søkort på stof og papir blev tilgængelige, indtegnede fiskerne deres kendskab til rev og gav dem navn, og denne lokale viden bruges stadig. Biologerne fra DTU Aqua og Thorupstrandfiskerne har gennem fælles workshops og ved hjælp af fiskernes kort udpeget steder i Jammerbugt, som skal undersøges nærmere af havbiologerne. Desuden er der blevet lavet ét samlet digitaliseret kort, som skal bruges til at dokumentere hvordan hhv. bomtrawlfiskeriet og det naturskånsomme fiskeri påvirker havbunden. Se rapport om digitaliseringen af fiskekort her. Kortene viser mosaikker af forskellige naturtyper (også kaldet habitater) i området.
Ved hjælp af undervandsdroner, dykkere med undervandskameraer og sidescan-sonar (udstyr til at opmåle havbunden) er udforskningen af havbunden i Jammerbugt langsomt gået i gang. Det er dyrt og besværligt at kortlægge, hvad der gemmer sig under havets overflade. Men kendskab til havets rigdomme er afgørende for, at vi kan beskytte havmiljøet i fremtiden.
Film og undervandsfotos er blevet lavet i samarbejde med Lighthouse Foundations og fotograf Klaus Thymann.

Se havbiologerne fra DTU Aqua opmåle med sidescan-sonar i Jammerbugt:

Fotograf Klaus Thymann filmer med undervandsdrone

Film fra Lighthouse Foundation om Jammerbugtens havmiljø:

LÆS MERE: